ZNACZENIE I ROLA KRWI W BIBLII - Stowarzyszenie Służba Szalom Oświęcim

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Idź do spisu treści

Menu główne:

ZNACZENIE I ROLA KRWI W BIBLII

Artykuły
 

Biblia wiele mówi na temat znaczenia i roli krwi. Bóg wyraźnie określa swoją wolę względem krwi. Możemy ją określić w następujących punktach:


1. Bóg zabronił człowiekowi spożywania krwi.

„Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego”. 1 Mojż. 9,3-4
„ Tylko krwi nie będziecie jeść, wylejecie ją na ziemię jak wodę.” 5 Mojż. 12, 16
„ Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem.”

5 Mojż. 12, 23

a) Bóg ustanowił to, jako wieczną ustawę dla wszystkich pokoleń.

„ Ustawą wieczystą dla pokoleń waszych, we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie.” 3 Mojż. 3,17

b) Kto łamał to prawo, musiał być wytracony ze swego narodu.

„ Żadnej krwi ani z ptactwa, ani z bydła, spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych. Każdy, kto będzie spożywał jakąkolwiek krew, będzie wytracony spośród swego ludu.” 3 Mojż. 7, 26-27

c) To prawo obowiązywało także obcych przybyszów mieszkających pośród Izraela.
„ A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu,...” 3 Mojż. 17,10

W Dziejach Apostolskich, kiedy w Antiochii wyniknął spór w sprawie obrzezania nawróconych pogan, postanowiono odprawić Pawła i Barnabę do Jerozolimy, by tam bracia podjęli decyzję w tej sprawie. Apostołowie i starsi bracia zadecydowali, aby nawróceni poganie wstrzymywali się między innymi od spożywania krwi, a następnie wysłali do Antiochii, Syrii i Cylicji Barnabę, Pawła, Judę i Sylasa z taką odpowiedzią:
„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.”

Dz. Ap.15, 28-29

Duch Święty, który wprowadza nas we wszelką prawdę, pokazał już na początku powstawania Kościoła, że powstrzymywanie się od spożywania krwi  dotyczy każdego wierzącego człowieka.

d) Bóg określił także, dlaczego nie wolno spożywać krwi.

„... Gdyż życie ciała jest we krwi...” 3 Mojż. 17,11

„Gdyż życie wszelkiego ciała jest we krwi, w nim ono tkwi; dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa będzie wytracony.” 3 Mojż. 17,14

2.   Krew zwierząt była przeznaczona do użytku na ołtarzu; do przebłagania za życie i miała działanie oczyszczające z grzechów.

„...Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie.” 3 Mojż. 17,11

„A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma oczyszczenia.” Hebr. 9,22

3. Bóg zabronił przelewania krwi drugiego człowieka.

„Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę ją żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.” 1 Mojż. 9,5-6

4. Na tych, którzy przelewają niewinną krew człowieka, spada Boże przekleństwo.

„Przeklęty kto skrycie zabija swego bliźniego. Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną.” 5 Mojż. 27, 24-25

5. Bóg nienawidzi tych, którzy przelewają krew niewinną.

„ Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną,...”  Przyp. Sal. 6,16 - 17

6. Na skutek przelania krwi ziemia jest bezczeszczona.

„ Nie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie ! Krew bowiem bezcześci ziemię a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana, inaczej jak krwią tylko tego, który ją przelewa. I nie zanieczyszczajcie ziemi, w której mieszkacie, pośród której i ja mieszkam; gdyż ja, Pan, mieszkam wśród synów izraelskich.” 4 Mojż. 35,33-34

7. Bóg sam ukarze mieszkańców ziemi za winę przelania krwi.

„ Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych.”

Ks. Izajasza 26, 21

„ Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców ! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli ! Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.”  Abdiasza 1, 14-15


W drugiej księdze Samuela czytamy (II Sam. 21,1-14), że z powodu winy przelania krwi Gibeonitów, która ciążyła na Saulu, w Izraelu zapanował głód. Kiedy Dawid zaczął szukać wyroczni Pana, otrzymał odpowiedź, że to właśnie ta przelana krew jest przyczyną głodu w Izraelu. Wówczas wezwał Gibeonitów i zapytał, co może uczynić, aby ich przejednać i aby pobłogosławili naród izraelski. Gibeonici zażądali siedmiu mężów z potomków Saula, aby ich wbić na pal w Gibeonie na górze Pańskiej. Kiedy to uczyniono czytamy, że Dawid kazał zabrać kości Saula, Jonatana oraz tych, którzy zostali wbici na pal i pochował ich w ziemi Beniaminitów w Sela. Od tego czasu Bóg był ponownie łaskawy dla ziemi. Widzimy, że wina przelania krwi została odpuszczona przez przelanie krwi synów i wnuków tego, który tą krew przelewał. Historia ta mówi nam o tym, że odpowiedzialność za przelanie krwi spadła nawet do drugiego pokolenia. Liczba siedem oznacza liczbę pełną i tylu musiało umrzeć, aby dokonało się przebłaganie za grzech. Możemy to porównać do ofiary Pana Jezusa, który był przybity do krzyża, jako ta doskonała ofiara i tylko przez Jego krew może dokonać się przebłaganie za grzechy, w tym przelanie krwi niewinnej.  „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata”.  I Jana 2,2

Pan Jezus jest naszym orędownikiem przed Ojcem za każdy grzech, który został popełniony przez ludzi nie wyłączając z tego winy przelania krwi. Wobec wołania i skargi niewinnej krwi, która została przelana, On sam oręduje w niebie u Ojca z własną krwią i prosi o przebaczenie. Mamy doskonałego arcykapłana, naszego świadka w niebie, którego krew jest dla nas żywą nadzieją.

„O ziemio, nie zakrywaj mojej krwi i niech nie ustanie moja skarga! Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach”. Job 16. 18-19
„Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga”.

Hebr. 9, 24

8.  Bóg określa siebie,  jako mściciela krwi.

„ Bo mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał wołania ubogich.”  Ps. 9, 13


Krew potrafi mówić i wołać.

Krew niewinna po raz pierwszy została przelana przez Kaina, który zabił swojego brata Abla.


„ I rzekł: Cóżeś to uczynił ? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.”
1 Mojż. 4, 10 „... Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi.” Biblia Tysiąclecia Ks. Rodzaju 4,10

Na podstawie tego wersetu możemy stwierdzić, że krew Abla wołała do Boga. Ta niewinnie przelana krew obciążyła Kaina i głośno wołała do Boga dopominając się sądu i Bożej sprawiedliwości.
Bóg nie pozostał bezczynny na głos tej krwi. Kiedy krew Abla wołała do Niego, On sam przyszedł do Kaina i wskazał mu jego winę. W wyniku winy przelania krwi, Kain został przeklęty przez Boga, czyli głos krwi Abla spowodował osąd i przeklęcie jego życia na ziemi. Od tej chwili Kain miał żyć pod przekleństwem za winę przelania niewinnej krwi swego brata. Głos krwi Abla tak właśnie przemawiał, dopominał się sądu i przekleństwa dla tego, który ją przelał. Ten głos krwi Abla nie potrafi mówić inaczej, gdyż jest głosem krwi przelanej niewinnie. W byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz
Birkenau, w bloku 27 na ścianie znajduje się napis w języku hebrajskim i polskim:

„Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi” 1 Mojż. 4, 10.

Odwiedzający były obóz KL Auschwitz-Birkenau wspominają pomordowanych i ich niewinnie przelaną krew, która woła tak samo, jak krew Abla. Podczas Marszów  Żywych czytane są imiona i nazwiska pomordowanych, czyli ciągle wspominana jest krew Abla i jej głos, który domaga się sądu, sprawiedliwości i przekleństwa. W wyniku tego głosu, ziemia oraz ci, którzy  przyczynili się do przelania krwi niewinnej, ciągle pozostają pod przekleństwem. My także przychodząc do takich miejsc, jak KL Auschwitz Birkenau pamiętamy, że krew niewinnie zamordowanych ludzi woła tym samym głosem, którym przemawiała krew Abla. Wobec tego faktu jesteśmy bezradni i nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. Holokaust sam w sobie jest bez wyjścia i bez nadziei. Jest tylko jedno rozwiązanie, które znajdujemy w Biblii. Tak, jak za winę niewinnie przelanej krwi musiała być przelana krew tego który ją przelał, aby dokonało się przebaczenie i oczyszczenie z tej winy, tak samo Pan Jezus przez swoją krew dokonał przebłagania za winę niewinnie przelanej krwi każdego człowieka, w tym swojej własnej krwi. W liście do Hebrajczyków napisane jest, że krew Jezusa przemawia lepiej niż krew Abla.

„ I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.”  Hebr. 12,24

W Biblii Tysiąclecia, w tym samym wersecie czytamy, że krew Jezusa przemawia mocniej niż krew Abla.

Tak więc krew Pana Jezusa mówi lepiej i mocniej niż krew Abla.

Kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, wniósł do krwi, która się przelewała za wszelki grzech, przesłanie przebaczenia i usprawiedliwienia.

„A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.” Ew. Łuk. 23,34


W momencie ukrzyżowania Pana Jezusa kiedy przelewała się Jego krew,  otrzymała ona moc przebaczenia przez wyznanie Jezusa. Ta krew prosi o usprawiedliwienie, przebaczenie z wszelkiej winy, uwolnienie od sądu i jest błogosławieństwem dla każdego człowieka. Krew Pana Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów, kiedy je wyznajemy i wtenczas, jako usprawiedliwieni mamy świadectwo tej krwi w naszym wnętrzu. Możemy wyznawać, że przez tą krew dokonało się przebaczenie w naszych sercach. Kiedy łamiemy chleb i wspominamy krew Jezusa, wyznajemy także moc Jego krwi, która przemawia lepiej i mocniej. Właśnie dlatego Bóg wskazał nam, abyśmy łamali chleb na miejscu selekcji i wyznawali nad „krwią Abla”, że krew Jezusa przemawia lepiej i mocniej. Chcemy, aby ten głos przebaczającej krwi Jezusa mówił do przeszłości tego miejsca, jakim jest KL Auschwitz Birkenau, do teraźniejszości i przyszłości. Do przeszłości o przebaczeniu i usprawiedliwieniu winy przelania krwi niewinnej, do teraźniejszości o przebaczeniu, pokoju i pojednaniu, do przyszłości o żywej nadziei i błogosławieństwie. To miejsce będzie miejscem błogosławieństwa tylko i wyłącznie przez krew Pana Jezusa i jej głos. Krew tą będziemy dalej wyznawać na tym miejscu i wtenczas stanie się ono nadzieją żywą i wieczną. Naszą odpowiedzialnością, jako Kościoła jest przywracanie właściwego znaczenia krwi Pana Jezusa względem narodu izraelskiego i ogłaszanie mocy Jego krwi nad „krwią Abla”.

Przez wieki naród żydowski często był obwiniany za ukrzyżowanie Pana Jezusa i przelanie Jego krwi. Doprowadziło to do nienawiści, cierpienia i ostatecznie do Holokaustu. Tragedią jest to, że przez błędną teologię i  niezrozumienie znaczenia krwi Pana Jezusa, Żydzi byli obwiniani i prześladowani za winę jej przelania. W ten sposób z krwi Pana Jezusa zrobiono krew Abla. Jest to teologia zastąpienia znaczenia krwi Pana Jezusa, którą przemieniono w przekleństwo. Tymczasem krew Pana Jezusa nigdy nie była i nie będzie przekleństwem, ani też nie będzie wołać o pomstę tak, jak krew Abla.

„ A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego  na nas i na dzieci nasze”
Ew. Mat. 27,25

Kiedy lud izraelski powiedział te słowa myślał, że ściąga na siebie winę przelania krwi niewinnej, to jest krwi Abla. Nie mieli świadomości tego, że krew Jezusa nie jest krwią Abla. Ściągali na siebie i na dzieci swoje krew Jezusa, która w przeciwieństwie do krwi Abla woła o przebaczenie i usprawiedliwienie, i na tym polega jej przewaga nad krwią Abla. W ten sposób zamiast przekleństwa, ściągnęli na siebie przebaczenie i błogosławieństwo. Kiedy mówimy krew Jego na nas i na nasze dzieci zawsze ściągamy na siebie i na nasze domy ochronę, przebaczenie, zwycięstwo i błogosławieństwo. Jest to naszą odpowiedzialnością, jako Kościoła, przywracanie prawdziwego znaczenia krwi Pana Jezusa. Odwracamy się od grzechu obwiniania Żydów za winę ukrzyżowania Jezusa i przelania Jego krwi. Pan Jezus musiał umrzeć i dobrowolnie oddał swoje życie w ofierze za nasz grzech.

„ Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.”  Ew. Jana 10,18

Sam Bóg wziął na siebie odpowiedzialność za śmierć Pana Jezusa. On  widział naszą nędzę i grzech, więc poprzez naród izraelski, który jest umiłowany ze względu na praojców, posłał nam swojego Syna. Bóg w swojej miłości poniósł tę odpowiedzialność ofiarowując Jezusa, który umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. W czasach ostatecznych widzimy, jak Bóg daje Kościołowi łaskę, aby odwrócił się od wszelkiego fałszu i zwiastował prawdę na temat krwi Pana Jezusa. Nie możemy dłużej obwiniać Żydów za zabicie Pana Jezusa i z Chrystusa czynić Abla, a z Izraela  Kaina. Izrael, jako Kain, żyje z piętnem przekleństwa, obwiniany o śmierć Chrystusa. Powinniśmy uwolnić go od tego piętna przez naszą postawę uniżenia się przed Bogiem i wyznania tego, jako grzechu w przeszłości i teraźniejszości. Przez naszą proklamację na miejscu selekcji, chcemy uwolnić ten naród w imieniu Pana Jezusa i wyznać, że Izrael nie jest winien przelania krwi Chrystusa. Powinniśmy także wyznać, że krew Pana Jezusa daje błogosławieństwo dla nich i ich dzieci. Jest to nasza odpowiedzialność, abyśmy jako Kościół to uczynili. Przywróćmy razem, jako Kościół z różnych narodów, właściwe znaczenie krwi Pana Jezusa. Niech głos tej krwi przemawia z tego miejsca lepiej i mocniej, uwalniając od przekleństwa i sądu. Niech daje wolność i błogosławieństwo  tej ziemi i temu miastu.

Tutaj, w Oświęcimiu, odczuwamy piętno przelania krwi niewinnej w KL Auschwitz-Birkenau. Przelana krew niewinna, czyli krew Abla naznaczyła to miasto i dlatego potrzebuje ono uwolnienia z winy przelania krwi. Nastąpi to przez naszą pokutę za winę przelania krwi oraz  wyznanie nad tą winą krwi Pana Jezusa. Tego wyznania potrzebuje Oświęcim, tego wyznania potrzebują narody w miejscu selekcji i tego wyznania potrzebuje Izrael. To jest naszą wizją i żywą nadzieją, aby wyznawać krew Pana Jezusa nad krwią Abla na miejscu selekcji. Krew Pana Jezusa góruje nad przekleństwem i przynosi błogosławieństwo, i tylko ona jest w stanie przemienić miejsca przekleństwa  w miejsca błogosławieństwa.


Roman Gaweł


Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego