Statut - Stowarzyszenie Służba Szalom Oświęcim

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

O nas

STATUT STOWARZYSZENIA
Służba Szalom – Międzynarodowe Centrum Pojednania
w Oświęcimiu
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Stowarzyszenie Służba Szalom – Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.z 2001, Nr 79, poz.855 z późn.zm.).

2. Stowarzyszenie zastrzega sobie używania pełnej nazwy lub nazwy skróconej, która brzmi: Służba Szalom w Oświęcimiu.
§ 2.
Nazwy Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4.
Czas działania stowarzyszenia jest nieokreślony.
§ 5.
1. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju a także za granicą, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest Oświęcim.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji - w tym międzynarodowych związanych z propagowaniem zbieżnych celów i idei.
§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§ 7.
Celem działalności stowarzyszenia jest:
1. Niesienie pomocy charytatywnej, w szczególności dla ludności żydowskiej w kraju i za granicą.
2. Współpraca z kościołami chrześcijańskimi oraz z organizacjami w kraju i za granicą, które chcą pomagać narodowi żydowskiemu.
3. Nauczanie i szerzenie prawd biblijnych i historycznych dotyczących narodu izraelskiego ze szczególnym uwzględnieniem żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej i nauki o holokauście.
4. Zachęcanie do modlitwy wstawienniczej, w szczególności za Izrael i kraje Bliskiego Wschodu w duchu chrześcijańskiej miłości.
5. Współudział w Marszu Żywych w Oświęcimiu.
6. Działanie na rzecz pojednania pomiędzy narodem żydowskim, polskim i innymi narodami.
7. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom antysemityzmu, ksenofobii i nietolerancji oraz dbanie o korzystny wizerunek Polski i Izraela w społeczeństwie naszego kraju.
8. Troska o dziedzictwo kulturalne i materialne związane z historią społeczności żydowskiej na terenie Polski.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1. Pomoc ubogiej ludności, w tym w szczególności żydowskiej poprzez pomoc socjalną, żywnościową, medyczno-opiekuńczą, tworzenie domów opieki, rodzinnych domów dziecka itp.
2. Pomoc w organizowaniu wyjazdów na stałe do Izraela.
3. Organizowanie turnusów wypoczynkowych i wycieczek ogólnopoznawczych w kraju i za granicą, w szczególności związanych z kulturą żydowską.
4. Współpraca ze środowiskami chrześcijańskimi, żydowskimi w kraju i za granicą w celu realizacji założeń statutowych. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami w kraju i za granicą, których działalność i cele są zbieżne z działalnością i celami Stowarzyszenia.
5. Działalność edukacyjna z zakresu tematyki żydowskiej:
a) organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji biblijno nauczających, w tym sesji i warsztatów,
b) wydawanie publikacji, filmów, nagrań itp. na temat historii i kultury Żydów,
c) prelekcje dla młodzieży szkolnej,
d) organizowanie seminariów i spotkań towarzyszšcych Marszowi Żywych.
6. Organizowanie modlitw w postaci tzw. „Muru Modlitwy” za Izrael w środowisku chrześcijańskim w Polsce.
7. Stworzenie zainteresowanym osobom z Polski możliwości uczestniczenia w Marszu Żywych oraz zacieśniania wzajemnych Polsko-Żydowskich kontaktów.
8. Utworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze edukacyjnym pn. Służba Szalom – Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu, mającej na celu budowanie wzajemnych relacji i pojednania poprzez spotkania, edukację na płaszczyźnie chrześcijańsko-żydowskiej. Środkiem do efektywniejszego osiągnięcia zamierzonego celu będzie stworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej.
9. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na remonty obiektów sakralnych, cmentarzy i innych zabytków związanych z dziejami Żydów w Polsce, działalność edukacyjną, charytatywną i inną, określoną w statucie.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowišzki
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna krajowa i zagraniczna, w tym nie mająca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat, akceptuje i pragnie wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności. W ubieganiu się o członkostwo wymagana jest także rekomendacja jednego z członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna krajowa i zagraniczna lub osoba prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia oraz pragnie wspierać jego działalność przez świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.
§ 11.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 12.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczenia w szeroko rozumianej działalności Stowarzyszenia
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia
b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków
d) uaktualniania swojego adresu korespondencyjnego i zamieszkania, w terminie do 60 dni od zaistniałej zmiany.
§ 13.
1. Członek wspierający i honorowy posiada takie same prawa jak członek zwyczajny, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 14.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
c) skreślenia przez Zarzšd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 12 miesięcy
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu: stwierdzenia działań niezgodnych z postanowieniami statutu, regulaminów i uchwał, działalności niezgodnej z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi lub działalności na szkodę Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 16.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 17.
1.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
2.Jeżeli w I terminie posiedzenia danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w II terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z zachowaniem zasady, że II termin posiedzenia danego organu może odbyć się po upływie 30 min od I terminu.
§ 18.
Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo do uzupełniania we własnym zakresie swojego składu o nowych członków, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, z tym że liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może działać jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej 1 raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w każdym czasie na pisemny wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku i może obradować tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Zarządu zawiadamia co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia.
5. Zatwierdzanie planów merytorycznych i finansowych na dany rok.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia oraz jego członków.
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania, połączenia, przekształcenia się Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku.
12. Podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących ważnych dla Stowarzyszenia kwestii wymagających ustosunkowania się do problemu ogółu członków Stowarzyszenia.
13. Udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
Zarząd
§ 21.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków.
3. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa oraz 2 wiceprezesów: wiceprezes do spraw organizacji i wiceprezes do spraw finansowych.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 22.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania oraz sposobów realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Przygotowywanie planów merytorycznych i finansowych na dany rok.
4. Inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania.
5. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
6. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
7. Zatrudnianie pracowników.
8. Ustanawianie pełnomocników.
9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
10. Decydowanie w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 23.
1. Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd jednoosobowo, zaś w przypadku pozostałych członków Zarządu wymagane są podpisy dwóch osób z zastrzeżeniem ust. 6
2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu.
3. Do zawierania i rozwiązywania z prezesem Zarządu umowy o pracę, delegacji, urlopów upoważniony jest ze strony Stowarzyszenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Do zawierania i rozwiązywania umów o pracę, urlopów i delegacji z pozostałymi członkami Zarządu (i zwyczajnymi członkami) Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządu.
5. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom wynikającym z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji.
6. Dokonanie czynności powodującej rozporządzanie mieniem Stowarzyszenia lub zaciąganie zobowiązań powyżej kwoty ustalonej w odrębnej uchwale, wymaga każdorazowo współdziałania co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.
Komisja Rewizyjna
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia, ani nie może pozostawać z którymkolwiek z członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 25.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i rzetelności gospodarowania.
2. Sporządzanie i przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wyników kontroli, wniosków i zaleceń pokontrolnych.
3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 26.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowiš nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy z ofiarności publicznej – kwesty, zbiórki itp.
e) wpływy osób prawnych, fizycznych i innych podmiotów krajowych i zagranicznych, zapisy darowizn, spadków i inne.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w tym tworzyć wyspecjalizowane placówki oraz spółki prawa handlowego, a także zawierać porozumienia gospodarcze z innymi podmiotami.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 27.
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele określone w Statucie.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego